Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde

logo pbet 2018.jpg - 11.76 KB
Algemeen.

De Vereniging Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde is op 30 december 1911 opgericht en zet zich in voor het behoud en de verbetering van de leefbaarheid van het dorp. Volgens de op 9 april 2018 vastgestelde statuten heeft de vereniging als doel 'de plaatselijke belangen van Elsloo en Tronde te bevorderen en zo mee te werken aan de bloei en vooruitgang van de plaats Elsloo en het buurtschap Tronde'.

De vereniging heeft ongeveer 200 leden. De vereniging  heeft een bestuur dat uit vijf personen bestaat. In de digitale boekenkast van deze website staan o.a. de Statuten van Plaatselijk Belang, het Huishoudelijk Reglement en overzichten met de samenstelling, taakverdeling en het rooster van aftreden. Het bestuur van Plaatselijk Belang komt maandelijks bij elkaar. Plaatselijk Belang heeft twee eigen commissies. Dat zijn de Kascontrolecommissie en de Feestcommissie. Activiteiten die de Feestcommissie van Plaatselijk Belang organiseert zijn bijv. het zesjaarlijkse dorpsfeest en de jaarlijkse activiteiten op Koningsdag. Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering krijgt iedere Commissie de gelegenheid om een toelichting te geven op haar eigen activiteiten.
bestuursfoto PBET 2018.JPG - 91.21 KB
Bestuur Plaatselijk Belang op dinsdag 19 juni 2018
Boven v.l.n.r. Aad Oudshoorn, Thea ter Veld en Lowie van Nieuwenhoven. Voor: Paul de Bruijn en Arno Goettsch

Lidmaatschap
Nog geen lid van Plaatselijk Belang?  In de digitale boekenkast van deze website kunt u het inschrijfformulier en een machtigingsformulier om de contributie jaarlijks automatisch door Plaatselijk Belang te laten incasseren downloaden en afdrukken. Het lidmaatschap is een persoonlijk lidmaatschap. Vul het inschrijfformulier en het machtigingsformulier in en maak de jaarcontributie voor het lopende jaar over op bankrekening NL36 RABO 34.05.57.095 van Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde. Lever de ingevulde formulieren in bij het secretariaat van Plaatselijk Belang en u bent lid. Iedere inwoner van Elsloo kan vanaf zijn zestiende lid worden van Plaatselijk Belang.


Dorpsvisie en dorpsagenda
In maart 2012 hebben de leden van Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde de dorpsvisie 'Ni'je paeden Else’ vastgesteld.  De dorpsvisie behandelt een aantal voor het dorp belangrijke onderwerpen zoals wonen, verkeer, onderwijs en welzijn. Periodiek stelt het bestuur van Plaatselijk Belang een dorpsagenda vast. Tijdens de Algemene Ledenvergadering licht het bestuur van Plaatselijk Belang de dorpsagenda van dat jaar d.m.v. een overzicht toe. De dorpsvisie en de dorpsagenda staan in de digitale boekenkast van deze website.  


Gebiedsvisie en gebiedsagenda
In de gemeentelijke Structuurvisie 2010-2020-2030 wordt de gemeente verdeeld in vier regio's. De dorpen Makkinga, Oldeberkoop Langedijke, Elsloo en Nijeberkoop (Ezelsbruggetje: MOLEN) vormen daarbij samen het gebied 'Tussen de Tsjonger en de Lende'. In de structuurvisie komen de gebieden gedetaillerd aan de orde. Afzonderlijke regiovisies zijn niet beschikbaar. Wel stellen de regio's in onderling overleg een eigen regio agenda vast. De regio agenda 'Tussen de Tsjonger en de Lende'  is in het voorjaar van 2017 tijdens Regio overleg tussen het College en de vijf dorpen vastgesteld.

Gemeentelijke subsidie welzijnsaangelegenheden.
Jaarlijks stelt de gemeente bedragen beschikbaar t.b.v. wijk- en dorpsactiviteiten.  De hoogte van het bedrag hangt mede af  van het aantal inwoners van het dorp. De Plaatselijk Belang Verenigingen zijn belast met de verdeling van dat geld onder verenigingen en organisaties in het dorp. Voor de uitvoering van subsidieregeling heeft de gemeente en aantal beleids-  en verantwoordingsregels vastgesteld. Plaatselijk Belang laat zich bij de toekenning van de subsidies adviseren door een onafhankelijke adviseur. In het Huishoudelijk Reglement zijn een aantal uitvoeringszaken over de regeling opgenomen. Het aanvraagformulier waarmee u subsidie bij Plaatselijk Belang aanvraagt staat in de digitale boekenkast van deze website.

Honderd jarig bestaan Plaatselijk Belang
Op 30 december 2011 bestond Plaatselijk belang 100 jaar. Voor de viering zelf werd het hele kalenderjaar 2012 uitgetrokken. De ontsteking van de kerstbult in december 2011 door vier, als Kerstman verklede bestuursleden van Plaatselijk Belang was het startsein van de jubileumactiviteiten. Met een inloopavond  in december 2012 waar het jubileumboek 'Elsloo in Beeld' werd gepresenteerd werd het jubileumjaar afgesloten. Door vrijwilligers werden alle woningen van het dorp gefotografeerd en in de meeste gevallen hebben de bewoners ook voor hun woning geposeerd.  Het boek werd op 22 december 2012 tijdens een feestelijke avond in 't Anker gepresenteerd.  Het boek is uitverkocht.                               

boek 1 tbv flyer.jpg - 724.05 KB
jubileumboek Elsloo in Beeld

De dorpsvlag van Elsloo
Sinds 1979 heeft Elsloo een eigen dorpsvlag. De dorpsvlag is ontworpen door Hendrik Betten. De vlag is symmetrisch van opbouw en bestaat uit twee horizontale groene banen met daartussen een horizontale witte baan. Aan de linkerkant van de vlag (de broeking) staat in een gele rechthoek een afbeelding van een zgn else takkien. In het witte gedeelte aan de rechterkant staat de naam Elsloo. De dorpsvlag stamt uit 1973 en is gemaakt op basis van een inzending van een door Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde georganiseerde prijsvraag.  De vlag is te koop bij H. Betten, Portingaweg 17, telefoon 0561-421679.
vlag elsloo.jpg - 19.93 KB
De dorpsvlag van Elsloo

Sponsors elsloo-fr.nl

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9