Natuur

De natuur in de directe omgeving van het dorp is het mooiste wat Elsloo bezoekers te bieden heeft. Natuurgebieden De Schaopedobbe en De Stobbepoele zijn lopend goed te bereiken. Op fietsafstand ligt Nationaal Park het Drents Friese Woud. Tot de natuur van het dorp hoort ook het essenlandschap in de directe omgeving van buurtschap Tronde. Het rijkste bezit van het dorp is de groene omgeving en de indrukwekkende schoonheid van een aantal natuurgebieden in de directe omgeving.  De Schaopedobbe en de Stobbepoele liggen op loopafstand en het Drentse-Friese Woud, de Diakonievene en de Dellebuursterheide zijn op de fiets goed te bereiken.

Natuurgebied de Schaopedobbe

Natuurgebied de Schaopedobbe is een relatief klein, maar wel bijzonder fraai natuurgebied in de directe omgeving van het dorp. Het natuurgebied is via de ingang aan de Kloosterweg, maar ook via de ingang aan de Peperstraat lopend te bereiken. In het broedseizoen is een gedeelte van het natuurgebied voor bezoekers niet toegankelijk. Het natuurgebied is eigendom van it Fryske Gea. Kijk voor meer informatie over dit bijzondere natuurgebied op de website van it Fryske Gea zelf.

Natuurgebied de Stobbepoele

Vlak bij Elsloo ligt natuurgebied de Stobbepoele. Een gedeelte (7,8 ha) van het gebied is eigendom van IJsclub “De Oefening”. Aan de rand van het natuurgebied staat Watermolen de Tjasker.

natuurgebied de Stobbepoele

Het essenlandschap in de omgeving van Tronde

Het essenlandschap rond Tronde bestaat uit meerdere essen met karakteristieke landschappelijke kenmerken. De essenstructuur is in de loop der jaren o.a. door ruilverkavelingen en de aanplant van een robinia productiebos steeds moeilijker herkenbaar geworden.

essenlandschap bij Tronde

Groen dorp

Algemeen
Sinds oktober 2012 is in Elsloo het projectplan Elsloo-Tronde, groen dorp tussen Tjonger en Lende in uitvoering.  Voor de realisatie van Fase 1 van dit plan werd een projectgroep opgericht met daarin vertegenwoordigers van het dorp en de gemeente. Bij de uitwerking van de plannen kreeg  de projectgroep steun van de KNHM, (Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij) en de provincie Friesland (LBF = Landschapsbeheer Friesland). Het uiteindelijke doel van het project was om het karakter van Elsloo als groen woondorp verder uit te bouwen. Daarmee werd  één van de wensen uit de dorpsvisie Nije Paeden Else en Tronde gereaiseerd. Een aantal van de in het oorspronkelijke projectplan genoemde wensen konden niet worden gerealiseerd. Zij bleken binnen het project niet subsidiabel. Wel werden inm fase 1 de volgende projectonderdelen gerealiseerd.

Deelproject: Elsloo, dorp in het groen

Het bijzondere van dit deelproject was dat het dorp zelf de regie voerde bij het bedenken en uitvoeren van de plannen. Het onderdeel particuliere erven werd in de loop van 2013 afgerond. De plantdag, de dag waarop particulieren de door hun bestelde bomen en struiken konden ophalen, was een succes en het eerste concrete resultaat van het projectplan. Halverwege de dag was er een gezamenlijke lunch in ‘t Anker. Als onderdeel van het deelproject ‘dorp in het groen’ werden op Boomfeestdag 2013 naast de Meester K.J. Dijkstraschool samen met de leerlingen ook een aantal fruitbomen geplant. Op een aantal plaatsen werden op initiatief van de uit dorpsbewoners bestaande Groencommissie ook op enkele plaatsen bomen geplant in de publieke ruimte. Een van voorstellen van de Groencommissie betrof een opknapbeurt van de omgeving van het Vesuviusbeeld  ‘Door en Voor’ ,maar dat kon om organisatorische redenen niet worden gerealiseerd.

Deelproject: bewegwijzerde wandelroutes in en om het dorp.

Dit projectonderdeel betrof de uitgave van drie wandelingen in en rond het dorp. Bij de samenstelling daarvan heeft Plaatselijk Belang gebruik gemaakt van twee oude dorpswandelingen. Daarnaast werd ook een ‘dorpsommetje’ uitgezet. De wandelingen zijn via deze website beschikbaar. Alle drie wandelingen hebben eetcafé ’t Anker als vertrek- en aankomstpunt.  De wandelingen zijn door Tourist Info Drente in brochure vorm uitgegeven en in eetcafé ‘t Anker beschikbaar.

Deelproject: vervanging toeristische info borden/herplaatsen schilden Elsloo en Tronde.

In Elsloo stonden tot eind 2011 zeven toeristische info borden. De borden waren eigendom van Plaatselijk Belang en bevatten niet alleen verwijzingen naar bezienswaardigheden, maar ook bedrijfsreclames en verkeersaanwijzingen. De borden waren aan vervanging toe. Binnen het deelproject ‘toeristische info borden’ zijn in 2013 de oude aanwijsborden vervangen en zijn op de grens van Elsloo en Tronde de schilden die herinneren aan een stunt van de Vesuviusclub uit 1970 herplaatst. 

Deelproject: speelplaats en schooltuin.

Het grootste deelproject van het projectplan is de realisatie van een ‘nieuw groen dorpshart voor Elsloo’. Het deelplan bestaat uit 2 fasen. Een aantal werden in 2013 en 2014 gerealiseerd,  maar tijdens het overleg over deze plannen kwamen een aantal nieuwe wensen en ideeën op tafel die de uitstraling van de omgeving van de school en dorpshuis ’t Anker aanzienlijk zouden kunnen verbeteren.  Op verzoek van de projectgroep deed Arcadis onderzoek naar de mogelijkheden en schreef daarover het rapport ‘Een nieuw groen dorpshart Elsloo’. Het rapport is een schetsontwerp en wil laten zien wat er zo al mogelijk is om de directe omgeving van Eetcafé ‘t Anker en de meester K.F. Dijkstraschool een ander gezicht te geven. Input voor het rapport werd geleverd door de Gemeente, Comperio, de SVAE, de pachters van ‘t Anker, vertegenwoordigers van Plaatselijk Belang en uiteraard ook door leerlingen, leraren en leraressen van de Meester K.F.  Dijkstraschool zelf. Voor de realisatie van het groene schoolplein zijn middelen beschikbaar, maar er wordt ook een dosis eigen inbreng vanuit het dorp gevraagd.  Het rapport ligt ter inzage in eetcafé ‘t Anker en op de Meester K.F. Dijkstraschool. Met fase 2 van dit deelproject zal in de loop van 2015 een begin worden gemaakt.

Deelproject: de Es van Tronde

In het deelproject de Es van Tronde werd onderzoek gedaan naar de historie en toekomst van het essenlandschap rond het Buurtschap Tronde.  Essen zijn met mest en plaggen vruchtbaar gemaakte cultuurgronden die eeuwen geleden zijn aangelegd in gebieden waar de bodem te voedselarm was voor akkerbouw.  In de omgeving van Tronde liggen een aantal essen die waarschijnlijk in de twaalfde eeuw zijn ontstaan. De cultuurhistorische waarde van essen is aanzienlijk, het zijn a.h.w. ‘archeologische schatkamers’. Door ruilverkavelingen en de aanplant van een robinia productiebos rond de eeuwwisseling is de esstructuur van het landschap nog maar moeilijk herkenbaar. Langs de Abbendijk ligt de Noordelijke Es. De zuidelijke Es is vanaf de Koedijk nog het best herkenbaar. Door de Rijksoverheid is met de eigenaar van het bos een regeling getroffen om het bos een ‘blijvend’ karakter te geven, maar dat is een afspraak die in strijd met de agrarische bestemming van het gebied is.

Na de overhandiging van het Advies markeren aanwezigen de contouren van de zuidelijke es in het robiniabos bij Tronde.

Deelproject: de Es van Tronde

De werkgroep ‘de es van Tronde’ heeft zich in de periode 2013 – 2015 gebogen over de vraag hoe de es structuur rond Tronde weer beter herkenbaar zou kunnen worden gemaakt. In de werkgroep zaten vertegenwoordigers van de Provincie Friesland, de Gemeente Ooststellingwerf en inwoners van Elsloo. De Werkgroep de Es van Tronde heeft aan literatuurstudie gedaan, met steun van cultuurhistoricus en inwoner van Elsloo Dennis Worst geprobeerd de contouren van de Es beter in beeld te brengen en tijdens een in 2014 door de werkgroep georganiseerde avond overlegd met omwonenden en grondeigenaren. Tijdens die avond bleek de breed gedragen wens om het gebied in zijn oorspronkelijke staat te herstellen. Op 14 juli 2015 overhandigden de leden van de Werkgroep hun Advies aan de Voorzitter van Plaatselijk Belang Jakob Ploeg en aan Wethouder Sietse Derks van de Gemeente Ooststellingwerf. Het Advies staat in de digitale boekenkast van deze website op de plank ‘Mooi Elsloo’.

Globale inrichtingswensen essengebied bij Tronde

Toekomstwensen.
Met de overhandiging van het Advies over de toekomst van de Es van Tronde heeft Elsloo de eerste fase van het Projectplan Elsloo Tronde Groen Dorp tussen Tjonger en Lende afgesloten. Fase 2 van het projectplan beoogt de realisatie van het door Arcadis in 2013 gemaakte schetsplan met de aanpassing van de directe omgeving van Dorpshuis ’t Anker.