jaaroverzicht 2018


-Chronologisch jaaroverzicht Elsloo 2018
In dit jaaroverzicht staat een selectie van nieuws uit Elsloo uit 2018 op basis van website berichten, artikelen uit 't Else Blattien en andere bronnen. 
 verbeter de buurt 1.JPG - 57.18 kB
Januari 2018 (week 1,2,3,4)
-Het jaar 2018 begint uiteraard met de Vesuviusuitbarsting op 1 januari. Er is geen Nieuwjaars stunt.
-Via de dorpswebsite wenst het bestuur van PBET iedereen een voorspoedig 2018. Op de website verschijnt het jaaroverzicht over 2017.  
-Elsloo heeft per 1 januari 2018 615 inwoners. Dat zijn er 24 meer dan op 1 januari 2017. Het zijn 320 mannen en 295 vrouwen. De gemeente is in 2017 gekrompen met 88 inwoners.  Weststellingwerf is Ooststellingwerf voorbijgestreefd qua aantal inwoners.
-De SVAE begint aan de speurtocht naar opvolgers voor Lukas en Femmie Vos die in december 2017 hebben aangegeven medio 2018 vanwege de gezondheid van Lukas te zullen stoppen als pachters van ’t Anker.
-De glasvezelkabelhaspel van Kabel Noord rolt langzaam maar zeker richting de witte gebieden van Elsloo.  De provincie en Kabelnoord zijn de initiatiefnemers.
-Muziekvereniging Concordia houdt haar jaarlijkse nieuwjaarsconcert. Het  saxofoonensemble van Sietske Trinks treedt op. Dirigent Piet Groeneveld draagt het dirigentenstokje over aan Johan Hager.
-De gemeente lanceert de website 'Verbeter de buurt'. Daarmee kunnen burgers meldingen doen inz. kapotte straatverlichting, zwerfvuil etc. Tijdens een door de buitendienst van de Gemeente georganiseerde avond worden de Plaatselijk Belangen geïnformeerd. (foto)
-Medio januari 2018 stelt het College van B&W het MOP wegen vast voor de periode 2018 tot en met 2022.  Daarin staan het zgn. parkeervak aan de Hoofdweg (bedoeld wordt het parkeerterrein achter ’t Anker) en de Frankenaweg (bedoeld wordt de Iekenlaene).
-Een groep dorpsbewoners en muziekliefhebbers organiseert onder de naam Toppers van Toen een muziekavond met zeventiger jaren muziek. Takkie de Teckel is de mascotte die zich in januari op allerlei plaatsen laat zien.
-Op 27 januari klinken kerkklokken in heel Friesland. Ook de klokken van de klokkenstoel in Elsloo. Het is de feestelijke start van FryslânCulturele Hoofdstad 2018. In Makkinga wordt op de zolder van de molen een verhalenavond georganiseerd. Dorpsbewoners Kees Koopstra en Hiltsje Jongsmaleveren een actieve bijdrage.
-De Gemeenteraad besluit bijna unaniem tot aansluiting bij de statiegeldalliantie. Ook LTO Nederland is voor. Koeien lusten geen zwerfafval.

iekenlaene hek.JPG - 128.61 kB
Februari 2018 (week 5,6,7,8) 
-Plaatselijk Belang beschikt over een kleine verzameling ansichtkaarten. Daar komt in februari 2018 ook het eerste suikerzakje bij.  Een nieuw verzamelobject?
-Om de Elsloose jeugd de kans te geven om met muziek en muziekinstrumenten kennis te laten maken organiseert Concordia een muzikale middag in 't Anker voor jong talent. Aan het eind van de middag is er patat. Dat smaakt naar meer.
-De Gemeente vervangt het rood-witte aluminium schrikhek bij de oversteekplaats Iekenlaene door een fraai houten 'slalom' hek. Fietsers moeten er voor afstappen.Op de Butenweg wordt ondanks de snelheidsbeperkende maatregelen door het autoverkeer nog altijd hard gereden. Ook fietsen en wandelen er de Iekenlaene blijft levensgevaarlijk. (foto)
-Achter ’t Anker plaatst de Gemeente een zoutkist. Het is een pilot waar Elsloo aan mee doet, maar op het moment dat de kist is geplaatst lijkt de winter voorbij. De temperaturen komen vanaf medio februari niet meer onder het vriespunt.
-De Gemeente komt met plannen voor een nieuwe editie van het Fonds Ooststellingwerf.  Er wordt flink gesneden in de uitvoeringskosten. De publiekjury wordt afgeschaft. De regiosubsidie wordt geïntroduceerd. Er komt 200.000,- euro beschikbaar voor dorpsgrensoverschrijdende regioactiviteiten.  Door de Raad worden zeven amendementen ingediend waarvan er vijf worden aangenomen.  

verkiezingsbord appelscha.JPG - 159.53 kB
Maart 2018 (week 9,10,11,12,13) 
-De Gemeente Ooststellingwerf maakt bekend dat er in 2018 net als in 2017 weer een Gemeentelijke Open Monumentendag zal worden georganiseerd en gaat dat doen in het kader van Leeuwarden CH2018. Elsloo heeft 4 rijksmonumenten, maar geen enkel Gemeentelijk monumenten maar doet wel mee.
-De gemeenteraad vergadert over een plan van aanpak m.b.t. de woningbouw in de Gemeente Ooststellingwerf om te komen tot hoognodige aanpassingen in de bestaande gemeentelijke regelgeving.
-Ter voorbereiding op het paasvuur organiseert de Vesuviusclub de jaarlijks takkenactie. Leden van de Vesuviusclub Elsloo halen takken en snoeiafval op.
-De Gemeente propageert afvalscheiding i.v.m. de invoering van Diftar+ met een campagne waarbij wethouder Henk van der Boer poseert met een heel deftig biobakje.
-Theunis Kastelein wordt 101. Hij is daarmee de oudste mannelijke inwoner van onze Gemeente.
-De inwoners van Ooststellingwerf kiezen een nieuwe Gemeenteraad. ’t Anker fungeert als stemlokaal.  In de tuin voor de school staat weer het foeilelijke verkiezingsbord. Er zijn wel kandidaten uit Elsloo voor een raadsfunctie, maar die staan op een onverkiesbare plaats.  Reclame, kiezersbedrog of nepnieuws?  Ook de stemmentelprocedures lijken aan een facelift toe, maar daar gaat ‘politiek den Haag’ over. (foto)
-De voormalige landbouwenclave De Oude Willem gaat op de schop in het kader van het LIFE+ project. Dat is een miljoeneninvestering die eind 2019 klaar is. Fietsen vanuit Elsloo richting Drenthe wordt nog aantrekkelijker.
-Plaatselijk Belang houdt medio maart zijn reguliere jaarvergadering.  Aan de orde komt de realisatie van de dorpsagenda 2017 en de vaststelling van de dorpsagenda 2018.  Pier Schaper van het Wetterskip Fryslân houdt een presentatie over ‘Elsloo aan zee’. Een kwestie van vooruitzien?
-Is tennissen een binnensport of een buitensport? Alle twee. Het buiten seizoen van Odistennis begint eind maart maar duurt 12/365. Af en toe vluchten de tennissers naar Appelscha de hal in.
-De week voor Pasen toont de jeugd van Elsloo met steun van Concordia zelfgemaakte stokken met versieringen en broodhaantjes aan de inwoners.  Het is Palmpasen.
-In het ‘boerenbos’ bij Tronde dat voor een gedeelte op esgrond ligt, worden Tamworth varkens uitgezet. Fietsers stappen in grote getalen af om de varkens te bewonderen.  Een bezienswaardigheid.
-In het Gemeentehuis wordt een coalitie gesmeed.  Dat gebeurt op basis van een door de gezamenlijke partijen unaniem vastgesteld raadsprogramma.  We krijgen twee mannelijke en twee vrouwelijke wethouders.

afscheid bestuursleden.JPG - 142.36 kB
April 2018 (week 14,15,16,17)
-Op zondag 1 april ontsteekt Vesuviusclub Elsloo de paasbult. Het is een traditie waar veel publiek op af komt, maar waar heel wat inwoners met longziektes veel last van hebben. Is dat het waard? PBET publiceert de paasvuurapp waarmee je de paasvuren ook kan ruiken. Maar daarvoor is het 1 april.
- De SVAE houdt zijn jaarvergadering. Ruurd Slager en Meinte Boersma treden af als bestuurder. Jan Roelof Betten en Roelof Brouwer treden toe tot het algemene bestuur en nemen plaats in het dagelijks bestuur.
-Ook de leden van PBET komen bij elkaar voor een bijzondere ledenvergadering. De gewijzigde statuten worden goedgekeurd. Hiltsje Jongsma, Wilmien de Boer en voorzitter Jakob Ploeg treden af.  Arno Goettsch neemt de voorzittershamer over. Het bestuur van PBET gaat van 7 naar 5 leden.  (foto)
-De stichting Boeren in het Bos organiseert een info avond in ’t Anker over haar plannen in het boerenbos bij Tronde. Mariska Slot vertelt tijdens een boeiende presentatie niet alleen over varkens, maar ook over kippen, runderen, eetbare paddenstoelen en groentes.
-Cabaretgroep “The Flying Stars” uit Oldeholtpade treedt op met de jubileumshow ‘Fesien’ in ’t Anker.
-Net als in 2017 doet de ‘one horse power motortocht’ Elsloo aan.
-De Gemeente knapt het fietspad tussen Tronde en Elsloo op, maar ‘vergeet‘ de bermen in te zaaien. Het lijkt wel een woestijn. PBET vraagt aan de Gemeente om dat alsnog te doen. Het verzoek wordt ingewilligd.
-Eindelijk kan Koningsdag een keer buiten worden gevierd met een vrijmarkt en het bekende loempiastandje voor ‘Hart voor Cambodja’. De ‘Werkgroep Buitenschoolse Opvang een verrijking voor het dorp’ presenteert haar plannen.  
-In het dorp blijkt weinig of geen animo voor buitenschoolse opvang in het leegstaande Elser Praothuus. De werkgroep Buitenschoolse Opvang heft zich op.
-Minicamping d’Elf Ieken opent een fraaie binnenspeeltuin met springkussens en klimtoestellen. Voor de allerkleinsten is er een soft-play hoek.
-Onder het motto Poëzie&Muziek wordt voor de derde keer in het Dorpskerkje van Elsloo een bijzondere muziek- en poëziebijeenkomst georganiseerd. Het thema van de poëziebijeenkomst is dit jaar Geef om Elkaar.
-De oproep wordt steeds luider. Het muntje lijkt te gaan vallen. We moeten af van het gebruik van fossiele brandstoffen om onze huizen te verwarmen, maar ook om onze auto’s te laten rijden.  Van iedereen wordt een bijdrage verwacht.
-Er wordt volop geprotesteerd tegen de aanvliegroutes naar vliegveld Lelystad. Een van die routes loopt over de Stellingwerven en het DFW.  Een testvlucht op aanvlieghoogte om de overlast te laten horen wordt in Elsloo nauwelijks opgemerkt. Het woord vliegschaamte wordt geïntroduceerd.  Korte vakantievluchten worden een taboe. 
   
kunstroutekaart 1.JPG - 220.79 kB
Mei 2018 (week 18,19,20,21,22)  
 -Politiek nieuws: Ooststellingwerfs Belang, CDA en de Partij van de Arbeid vormen een coalitie. De VVD valt buiten de boot en is daar zelf verbaasd over. Er worden 4 nieuwe wethouders beëdigd; twee mannen en twee vrouwen.  
-Met de pinksterdagen organiseert Scala de Kunstroute Ooststellingwerf. Daaraan doen 23 exposanten mee. Kunstliefhebbers uit Elsloo moeten de dorpsgrens over om iets te zien. (foto)
-Langzaam maar zeker durven bewoners uit Elsloo gebruik te maken van de gemeente app Verbeter de buurt. Op een gegeven ogenblik staan er 3 meldingen op de website (rupsen, takkenoverlast, bestrating). De app is niet alleen voor klachten, maar ook voor suggesties.
-Engbert van Esch, Sierd de Boer en Henk van de Boer nemen gezamenlijk afscheid als wethouder. Zij doen dat in de tuin van het Gemeentehuis in een grote tent.
-De nieuwbouw van Zorgboerderij de Schaopedobbe aan de Haerweg wordt geopend door burgemeester Harry Oosterman.
-Het graftrommel restauratie project in Elsloo wordt afgesloten. Dat gebeurt tijdens de startzaterdag van de landelijke Week van de Begraafplaats. Het toepasselijke thema van die week is Tussen Kunst en Kist.  
 
optocht wagens 1.JPG - 67.75 kB                                                                                                                                                            
Juni 2018 (week 23,24,25,26)   
 -In juni maakt de SVAE bekend dat het dagelijks bestuur er in geslaagd is nieuwe pachters voor ’t Anker te vinden. De voorbereiding op de wisseling van de wacht is dan al begonnen.
-Tijdens het OPO overleg komen de 13 Plaatselijk Belang Verenigingen uit de dorpen en de 4 Bewonerscommissies uit Oosterwolde bij elkaar in de Raadzaal. Namens Regio de Molen overhandigt PBET het College een brief  met kritische kanttekeningen op het plan van de dorpsgrensoverschrijdende regiobudgetten.
-In het eerste weekend van juni organiseert Vesuviusclub Elsloo haar twee jaarlijkse tentfeest. Dat is vooral een muziekfeest. De organisatie verloopt vlekkeloos. Gedurende vier avonden zijn er optredens in de grote feesttent achter ’t Anker. Tijdens de pauzes verzorgt feest dj-Kevin de muziek.
-In hetzelfde weekend wordt ook de optocht met versierde wagens gehouden. Een spektakel. Het thema van de optocht is ‘Vrijheid Blijheid’. Buurt d’Olde Brink wint de eerste prijs, Buurt Noord wordt tweede en Smartlappenkoor Elser Smart derde. Buurt Portingaweg wint de wedstrijd met de buurtversieringen. (foto)
-In juni worden motortoertocht en fietstocht gehouden. Elsloo houdt van tradities.
-De gemeenteraad besteedt aandacht aan woningbouw in de directe omgeving van de Boerenstreek in Appelscha op de plaats waar vroeger uitspanning Duinenzathe stond. Dat is een plaats waar veel oudere Elsloërs nog herinneringen aan hebben.
-Op de Kloosterheerd wordt gebouwd. Wat, hoeveel en door wie is niet voor iedereen duidelijk.
-In juni fietsen vier nieuwe wethouders en het bestuur van PBET door het dorp, bezoeken de nieuwe binnenspeelplaats van d’Elf Ieken en gooien een balletje op de jeu de boules baan. Sponsor Marten Hulzinga zorgt voor twee dames- en twee herenfietsen.  
-Vesuviusclub Elsloo wordt door Plaatselijk Belang genomineerd voor een van de vrijwilligersawards maar valt niet in de prijzen.
-Plaatselijk Belang krijgt van de diaconie van de Hervormde Kerk geld voor een nieuwe accu voor de duofiets. 
 
lukas en femmie.jpg - 154.05 kB
Juli 2018 (week 27,28,29,30)  
-
In de hal van het gemeentehuis organiseert de gemeente een goed bezocht ‘energie evenement’. Doel: het energiebewust maken van de burger om zo de ambitieuze CO2 plannen van onze Gemeente te realiseren.
-De LC publiceert de planning van Kabelnoord m.b.t. de aanleg van glasvezelkabel in de witte gebieden. Onze Gemeente is in het voorjaar van 2019 aan de beurt. Gaat het echt gebeuren? De plannen klinken veelbelovend.
-Bij de Molen in Makkinga wordt het sprookje “De Gelaarsde kat” opgevoerd Makkinga is daarom dit weekend omgedoopt in Kattinga. Toneel in de buitenlucht. Zou zoiets ook in Elsloo kunnen?
-I.v.m. met haar 25-jarig jubileum en met steun van het Fonds Ooststellingwerf plaatst de ABO Ooststellingwerf een stuk of 20 picknickbanken in de regio. Er verschijnen o.a. bankjes aan de Kloosterweg en de Peperstraat.    
-Op vrijdag 6 juli neemt Elsloo afscheid van Lukas, Femmie en Rianca Vos als pachters van ’t Anker. (foto) De familie Vos wordt uitgezongen door Elser Smart. Dat gebeurt op een feestelijke avond waarop ook de nieuwe pachters René en Naomi Ykema worden gedoopt door de Vesuviusclub Elsloo met Lendewater.  Zo gaat dat in Elsloo.
-Kabelnoord deelt mee dat er van de 1.100 witte locaties 60% mee moet doen voor het glasvezelproject voor de witte gebieden kan starten. Er dreigt een figuurlijke kink in de kabel. Er wordt een nieuwe term geïntroduceerd: vraagbundeling. 
-In juli plaatst de Gemeente infopanelen bij het naamloze buitenbeeld van Hein Mader op de Horstlaan en bij de winkelhaak in Tronde. Ook bij B&B Janneke staat een beeld en in de binnenspeeltuin van d ‘Elf Ieken en in ’t Anker ook nog eens twee binnenbeelden. Beeldentuin Elsloo?
-Plaatselijk Belang ontwerpt in eigen beheer een groen logo met drie ‘samenwerkende’ bomen. Kosten nul euro.
-De Gemeenteraad vergadert voor de laatste keer voor het zomerreces. De Raad moet zich weer buigen over de woningbouwplannen in Ooststellingwerf. Nieuwbouw aan de Kloosterheerd kan gewoon doorgaan.

rabo bankkantoortje elsloo.jpg - 124.54 kB                                                                                                                                                           
Augustus 2018 (week 31,32,33,34,35)    
 -We zitten midden in een bloedhete zomer. Warmterecords sneuvelen aan de lopende band. Mensen, dieren en natuur snakken naar water. De Stobbepoele komt droog te staan. In Elsloo loopt de temperatuur op tot 40 graden. Maar dat is wel Elsloo in Limburg.
-Een foto van het voormalige bankkantoortje op het kruispunt Hoofdweg/Eikenhorst/Kloosterweg leidt tot honderden bezoekers van de facebook account van PBET.
-De Gemeente introduceert twee Hein Mader beeldenroutes. Eentje komt er door Elsloo. Op de Horstlaan waar één van de beelden staat ontstaan geen files. 
-Als het in augustus begint te regenen verandert de berm van het fietspad tussen Elsloo en Tronde in amper twee weken in een bloemenzee.
-PBET schaft via Marktplaats een oude ansichtkaart van de Hervormde Kerk in Elsloo aan. De kaart werd 50 jaar geleden uit Elsloo verstuurd door Wieke Bergsma.

klokkenstoel 2018 1.JPG - 87.16 kB
September 2018 (week 36,37,38,39) 
-Net als in 2017 organiseert de Gemeente een open monumentendag. De belangstelling voor monumenten in de Gemeente is opvallend groot. In Elsloo doen de Dorpskerk en de Klokkenstoel mee. (foto)
-Op initiatief van de SVAE komt de brede feestcommissie bij elkaar. René en Naomi Ykema maken hun plannen voor het nieuwe seizoen bekend. Die zijn veelbelovend en beginnen in september met een biologisch dorpsdiner.
-Het bestuur van PBET stelt een eigen privacyverklaring vast. 
-In september organiseert de Gemeente een voorlichtingsavond, inloopspreekuren en een elevatorpitch over Het Fonds. Veel tijd om een aanvraag in te dienen is er niet. Binnen een maand gaat het virtuele subsidieloket alweer dicht. PBET dient een subsidie aanvraag in om daarmee iets aan zwerfafval in het dorp te doen. 
Naar aanleiding van het vastgestelde raadsprogramma wordt de discussie over het invoeren van Diftar+ in de raad nog eens overgedaan. De raad blijft bij haar standpunt. Ooststellingwerf stapt over op Diftar+ per 1 januari 2019.
-Het biologische dorpsdiner wordt een succes. Tot de dorpsingrediënten die kok René gebruikt horen o.a. eieren, kweeperen, walnoten, appels en pompoenen die allemaal door dorpsbewoners ter beschikking worden gesteld.
oktoberfest.jpg - 91.88 kB
Oktober 2018 (week 40,41,42,43)
-Wolter Slager en Jenny Dolsma uit Makkinga scheiden zich af van Ooststellingwerfs Belang en maken hun debuut in de Raad als nieuwe fractie met de naam WijLokaal. De raad discussieert o.a. over de overlast van rokers in de buurt van scholen. Rokende schoorstenen en andere vervuilers komen niet aan de orde.
-De nieuwe papieren gemeentegids voor 2019 verschijnt begin oktober, maar is op dat moment al verouderd. Dat is jammer want het is een fraai boekwerkje met een aantal prachtige foto’s. Waarom een foto van een zonnepanelenveld in de prijzen valt is niet helemaal duidelijk. Het is een keuze van de jury en die beslist.  
-De Gemeente Ooststellingswerf en het Gebiedsteam organiseren een bijeenkomst in het Gemeentehuis over het thema eenzaamheid. De deelnemers leren hoe je eenzaamheid kan signaleren en wat je er aan kan doen.
-De meester K.J. Dijkstraschool doet mee aan de Kinderboekenweek. In de klassen worden voorleeswedstrijden gehouden en op het schoolplein wordt een Kinderboekenweek georganiseerd.
-Van voormalig dorpsbewoner Otto Mesken ontvangt PBET een digitale foto van het adres Kloosterweg 3 waar hij ooit woonde en waar tegenwoordig de Vrije Vogel is gevestigd. Oud en nieuw zijn onvergelijkbaar.
-In ’t Anker organiseren de Feestcommissie, Vesuviusclub Elsloo en René en Naomi Ykema een ‘oktoberfest’. Bier wordt geserveerd in pullen, er zijn broodjes worst en DJ Danny zorgt voor de muziek. (foto)
-Op de laatste zaterdag van oktober wordt in ’t Anker de eerste aflevering van Elsloo ter Tafel van het nieuwe seizoen georganiseerd. Het is een zgn. werkmiddag waarin de Archiefcommissie oude foto’s en plakboeken met krantenknipsels laat zien.
-Teleurstellende berichten uit het gemeentehuis bereiken Elsloo. Het opknappen van het parkeerterrein wordt over de jaar ultimo 2018 heen getild.  
bewoners verwelkoming.JPG - 147.25 kB
November 2018 Week (44,45,46,47,48)
-Zestig bezoekers wonen het concert van strijkkwartet Regina Forte in de dorpskerk van Elsloo bij.  Dat optreden is een initiatief van cultuurclub Kunstwerf. Het wordt een heel bijzonder concert met een speciaal Elsloos programma onder de naam Concerto Romantico. Het publiek geniet.
-De inventarisatie van de interesse in glasvezelkabel in de witte gebieden begint. Kabelnoord verspreidt een kabelkrant en organiseert een aantal goed bezochte info avonden. De meeste reacties zijn positief. De keuze om mee te doen is aan de inwoners zelf.
-Het bestuur van Plaatselijk Belang organiseert Bij Plaatselijk Belang op de koffie. De avond staat in het teken van het verwelkomen van nieuwe inwoners (via een setje waaierkaarten en een plant) en het invoeren van een dorpspanel. (foto)
-Opvallend: Tijdens ‘Bij PB op de koffie’ blijkt er veel animo voor een autoluwe Hoofdweg, de beschikbaarheid van een elektrische deelauto, is er eenstemmigheid over de kosten van de bello’s en een voorstel over het beheer van de Gemeentelijke subsidiepot. De aanwezigen zijn zeer positief over de glasvezelinitiatieven.
-De Gemeente plaatst hondentoiletten binnen en buiten de bebouwde kom van het dorp.
-Om ook de bewoners van de grijze gebieden glasvezelkabel aan te kunnen bieden verzorgt DFMopGlas een infoavond in ’t Anker.  Het verhaal is duidelijk. Glasvezel heeft onbeperkte capaciteit, veroorzaakt geen straling en heeft de toekomst.
-De raad houdt haar jaarlijkse debat over de programmabegroting en het meerjarenperspectief. De vergadering begint om 14.00 uur en gaat ’s avonds door. Halverwege is er een etenspauze voor het College en de leden van de Raad. Ook burgers die de beraadslagingen volgen zijn daarbij welkom. De burgemeester trakteert op een chinees buffet. Heerlijk.
-Voor de tweede keer organiseren vrijwilligers van de Kerkenraad en de Begrafenisvereniging Elsloo een lichtjesavond. De animo is kleiner dan in 2017, maar lichtjesavond 2019 staat niet ter discussie.
-’t Anker wordt de derde Fair Trade organisatie in ons dorp. Wethouder Fimke Hylkema komt speciaal naar Elsloo om het bijbehorende certificaat uit te reiken en bloemen te overhandigen aan René en Naomi.
-Is de Stobbepoele lek? De baan van IJsclub de Oefening staat al maanden droog. IJsclub de Oefening laat de ijsbaan vol water lopen om zich niet door Koning Winter te laten verrassen.
-Op het parkeerterrein naast het toegangshek van de meester K.J. Dijkstraschool worden door de dames van de ETNCC en vrijwilligers van de MOP biologische bolletjes geplant. In het hoekje staan al vlinderstruiken en maagdenpalm.
-Tijdens het begrotingsdebat 2019 wordt een motie aangenomen over een fietspad vanaf Tronde langs de Linde en de Es van Tronde. In 2014 pleitte Werkgroep de Es van Tronde ook al eens het ‘beleefbaarder’ maken van de omgeving. Een goed initiatief dus.
-De Gemeente organiseert een goed bezochte voorlichtingsavond over Diftar+ en in december een excursie naar de Omrin. De animo van burgers om mee te gaan is opvallend groot.
-In Elsloo ter tafel wordt aandacht besteed aan de geschiedenis van de oude ‘botterfabriek’ in Zuid. Ooit de modernste kaasfabriek van Nederland maar nu een hoofdpijndossier voor de Gemeente Ooststellingwerf.

December 2018 (week 49,50,51 en 52)
kerstwens 2018 1.jpg - 59.49 kB
-Toneelvereniging Elsloo bestaat 50 jaar en viert dat met een ‘Toneeldag’ met een reünie voor genodigden, een foto expositie, een jeugdvoorstelling en het toneelstuk “De doffer op de dakgoot”.
-René en Naomi Ykema organiseren een warme winteravond die  ’s middags begint. De topavond trekt honderden bezoekers uit het hele dorp en van ver daar buiten. Het initiatief komt zeker op de dorpsagenda 2019.  
-Sinterklaas en zijn medewerkers bezoeken Elsloo. Vanwege de lange reis verplicht de Spaanse ARBO hem dat per camper te doen. De Sint wordt pas goed wakker door de slechte bestrating van het parkeerterrein.
-De Gemeente zorgt voor kleurige waarschuwingsbeugels voor de basisschool.
-Elsloo voert bijna het hele kwartaal het dorpenklassement aan met overstappers op glasvezelkabel in de witte gebieden, maar wordt net voor de meet door Makkinga gepasseerd. Ongeveer 75% van de witte adressen in Elsloo doet mee.
-Tijdens het OPO overleg plaatst de Gemeente het agendapunt ‘bereikbaarheid mobiele telefoons’ op de agenda. Dat biedt geen enkele garantie, maar wel hoop voor de toekomst op een betere infrastructuur. Hopelijk geen zoethoudertje.   
-De kerstkuier die voor de eerste keer door IJsclub de Oefening wordt georganiseerd trekt 370 deelnemers. Dat zijn er 100 meer dan in 2017. Het is dan ook prima kuierweer.   
-Op eerste kerstdag wordt in ’t Anker een familie kerstbuffet en op tweede kerstdag een kerst verwenavond georganiseerd.  Op alle twee de dagen is het druk en gezellig. 
-Op oudejaarsdag brengen leden van de Vesuviusclub een bezoekje aan de 70+’ers van het dorp. De aandacht voor die groep wordt zeer gewaardeerd. Niemand weet dan nog iets van de Vesuviusstunt die er in de planning zit.
-PBET laat door Elly Rosema bij alle inwoners van Elsloo een kerstkaart bezorgen met daarop tekeningen van leerlingen van de meester Dijkstraschool. Bij leden en niet leden want PBET is er voor het hele dorp.

Sponsors elsloo-fr.nl

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12